მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი

საგადასახადო კონსულტაცია | საგადასახადო შესაბამისობა | საგადასახადო დავები | სატრანსფერო ფასწარმოქმნა | დეკლარაციების მომზადება | ტრანზაქციებთან დაკავშირებული საგადასახადო კონსულტაციები

$$BDO.LiveSite.People.Contact$$