ქეთევან აბუსერიძე

ქეთევან აბუსერიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულება

საგადასახადო კონსულტაცია | საგადასახადო შესაბამისობა | საგადასახადო დავები | სატრანსფერო ფასწარმოქმნა | დეკლარაციების მომზადება | ტრანზაქციებთან დაკავშირებული საგადასახადო კონსულტაციები