დავით ხრიკაძე

დავით ხრიკაძე

პარტნიორი, BDO ლეგალი

კორპორაციული სამართალი | საფინანსო და საინვესტიციო სამართალი | სასამართლო დავები და არბიტრაჟი | შრომის სამართალი | სახელმწიფო შესყიდვის (ტენდერის) სამართლებრივი მხარდაჭერა