დავით გელაშვილი

დავით გელაშვილი

პარტნიორი, BDO ლეგალის ხელმძღვანელი

კორპორაციული სამართალი | საფინანსო და საინვესტიციო სამართალი | სასამართლო დავები და არბიტრაჟი | შრომის სამართალი | სახელმწიფო შესყიდვის (ტენდერის) სამართლებრივი მხარდაჭერა