DAVID

DAVID GELASHVILI

Partner, BDO Legal

+995 32 254 58 45