ჩვენი ვაკანსიები ყოველთვის თავსდება კომპანიის ვებ-გვერდზე და სოციალურ ქსელში (Facebook, LinkedIn).

შერჩევის პირველი ეტაპი არის რეზიუმეების განხილვა, რის შემდეგაც ტარდება ტესტირება. კანდიდატებთან, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ამ ეტაპს, იგეგმება პირველადი და/ან ფინალური გასაუბრება.

ყველა კანდიდატს, რომელიც BDO-ში მოდის გასაუბრებაზე, ვუკავშირდებით 3-4 კვირის მანძილზე, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში. 

სტაჟირების ხანგრძლივობა არის 6 თვე

BDO-ში სტაჟირება ყოველთვის ანაზღაურებადია

სტაჟიორი თავიდანვე ერთვება პროექტში BDO-ს გამოცდილ, კვალიფიციურ თანამშრომლებთან ერთად. პარალელურად მისთვის იგეგმება ფორმალური ტრენინგები, რომელიც მიმართულია პროფესიული ცოდნის შეძენა/გაღრმავებასა და საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანი პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.  

სტაჟირების დასრულების შემდეგ უმრავლესობა აგრძელებს BDO-ში მუშაობას.

კარიერული კიბის პირველი საფეხური არის სტაჟირება. მისი წარმატებით დასრულების შემდეგ, თანამშრომელი გადადის აუდიტორის/კონსულტანტის პოზიციაზე. კარიერული განვითარების შემდეგი საფეხურები კი არის ჯგუფის ხელმძღვანელი, მენეჯერი და ბოლოს პარტნიორი.

  • მოიძიეთ ინფორმაცია კომპანიის და მისი საქმიანობის შესახებ
  • ჩამოწერეთ ის საკითხები, რაც თქვენ გაინტერესებთ და დააზუსტეთ ინტერვიუერთან
  • ნუ დაიგვიანებთ გასაუბრებაზე, ყოველთვის ჯობია რამდენიმე წუთით ადრე მისვლა. იმ შემთხვევაში თუ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო აგვიანებთ, ან საერთოდ ვერ ახერხებთ გასაუბრებაზე მისვლას, აუცილებლად გააფრთხილეთ დამსაქმებელი
  • გასაუბრებაზე იყავით გულწრფელი, პოზიტიურად განწყობილი და თავდაჯერებული
  • დეტალურად გაეცანით ვაკანსიის აღწერას და გასაუბრებამდე მოამზადეთ თქვენი პასუხები თუ რატომ ხართ საუკეთესო კანდიდატი. ასევე წინასწარ მოემზადეთ გასაუბრების სტანდარტული კითხვებისთვის.

ჩვენ ვგმობთ და ვემიჯნებით ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციას და სექსუალურ შევიწროვებას, როგორც წინასახელშეკრულებო (მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე), ისე შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში. ვაღიარებთ პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის და გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენ მსგავსად, ემხრობით ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აკრძალვას, რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით.