საკანონმდებლო მაცნე / იანვარი 2024 No.1

ავტორი: მარიამ ხუსკივაძე / მენეჯერი, საგადასახადო მიმართულება

 

პუბლიკაციაში მოცემულია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გთხოვთ მიმართოთ BDO-ს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.

პუბლიკაციის შინაარსი:

  • სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხები
  • სტუდენტების ფინანსური დავალიანება და ამით მიღებული სარგებელი
  • ღვინის ტურიზმის და აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტი
  • სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დივიდენდის განაწილება
  • მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმა / გამოყენება
  • ფიზიკური პირის ნამეტი შემოსავალი აქტივის მიწოდებიდან.


მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio