საკანონმდებლო მაცნე / ივნისი 2024 No.6

ავტორი: მარიამ ხუსკივაძე / მენეჯერი, საგადასახადო მიმართულება


პუბლიკაციაში მოცემულია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გთხოვთ მიმართოთ BDO-ს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.

პუბლიკაციის შინაარსი:

  • გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრა უძრავი ნივთის მიწოდების დროს
  • მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგების წესი
  • სათამაშო ბიზნესის ნებართვები და მოსაკრებლები
  • დაშლის პროცესში მყოფი პირის საგადასახადო ვალდებულებები 
  • მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმისთვის გათვალისწინებული გადაუხდელი მოსაკრებლის, ჯარიმისა და საურავის ჩამოწერის წესი.


მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$