საკანონმდებლო მაცნე / მაისი 2024 No.5

ავტორი: მარიამ ხუსკივაძე / მენეჯერი, საგადასახადო მიმართულება


პუბლიკაციაში მოცემულია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გთხოვთ მიმართოთ BDO-ს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.

პუბლიკაციის შინაარსი:

  • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის „ა“ დანართის შევსების წესი
  • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ჯარიმისგან გათავისუფლება
  • არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების საფუძველი
  • უძრავ ნივთთან დაკავშირებული მომსახურება
  • საქართველოსა და უცხო ქვეყნებს შორის საერთაშორისო გადაზიდვებში სატრანსპორტო მომსახურებით მიღებული შემოსავლის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრა
  • საგადასახადო შემოწმების შუალედური აქტის გამოცემა
  • საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა
  • შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში რეგისტრირებულ უცხოურ საწარმოებთან დაკავშირებული ოპერაციების გათავისუფლება გადასახადებისგან.


მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$