• პროცესების ეფექტურობა და ტრანსფორმაცია

პროცესების ეფექტურობა და ტრანსფორმაცია

თანამედროვე ბიზნეს გარემოში წარმოუდგენელია, იყო წარმატებული კომპანია ყოველდღიურ საქმიანობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. რეალურად პროცესი კომპლექსურია და მოიცავს ბიზნესის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს. მნიშვნელოვანია სწორად შეირჩეს კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკასა და თანამედროვე გამოწვევებზე მორგებული მმართველობითი ინსტრუმენტები, განისაზღვროს კომპანიაში მიმდინარე პროცესების მართვის ეფექტურობის მიღწევის გზები, ხოლო თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი ყოველდღიურად გაიზარდოს. 

ამ მეტად მნიშვნელოვან პროცესში ჩვენ, ბიდიო საქართველოში, მთავარ ამოცანად  თანამედროვე კომპანიების მხარდაჭერას მივიჩნევთ. სწორედ ამ მიზნით შევქმენით პროცესების ეფექტურობის და ტრანფორმაციის მიმართულება, რომელიც მოიცავს შემდეგ სერვისებს: