განახლებები:

IFRS 15 შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან

15 აპრილი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო კანადის ვებგვერდზე

სამთომომპოვებლებზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ბუღალტრული აღრიცხვის ახალმა, საერთაშორისო სტანდარტმა IFRS 15 - შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან. ეს თქვენც გეხებათ? 

თქვენ მიერ გაფორმებული კონტრაქტები სტანდარტის ფარგლებშია? ან კიდევ, პასუხობს თუ არა "კლიენტის" სტანდარტისეულ განმარტებას? 

განსაზღვრეთ IFRS 15-ის გავლენა სტანდარტის გამოყენების ხუთეტაპიანი პროცესის მეშვეობით: 

  1. კონტრაქტის იდენტიფიცირება
  2. კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი ვალდებულებები
  3. ტრანზაქციის ღირებულების განსაზღვრა 
  4. ტრანზაქციის ღირებულების გადანაწილება შესასრულებელ ვალდებულებებზე
  5. შემოსავლების აღიარება 

ჩამოტვირთვა

სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გთხოვთ მიმართოთ ივანე ჟუჟუნაშვილს.