ჩვენი ოფისის სტუმრები

ჩვენ ოფისში უსაფრთხოების ზომები სათანადოდ მუშაობს, მათ შორის არსებობს დაკვირვების კამერები, რომელიც გამართულად ფუნქციონირებს. კამერების მიერ დაფიქსირებული კადრები უსაფრთხოდ ინახება და მასზე ხელმისაწვდომობა დაშვებულია მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში (მაგალითად კონკრეტული ინციდენტის გამოძიებისთვის). დაკვირვების კამერების ჩანაწერებს ტიპიურად გარკვეული პერიოდის შემდეგ დროში უფრო ახალი ჩანაწერები ანაცვლებს, თუკი ამ პერიოდის განმავლობაში ინციდენტი არ დაფიქსირებულა, რომელიც გამოძიებას მოითხოვს.