• სტატისტიკა

ინტერნეიშენალი

შემოსავალი

2017 2016 2015 2014
US$ 8.1 მლრდ   US$ 7.60 მლრდ  US$ 7.30 მლრდ  US$ 7.02 მლრდ  
       

თანამშრომლები


2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, ბიდიოს წევრ ფირმებში - 162 ქვეყნის 1,500 ოფისში 73,854 ადამიანი მუშაობს.

გეოგრაფიული არეალი*
რეგიონი შემოსავლის %  ქვეყნები
EMEA 34% 97
ჩრდილოეთ ამერიკა 51.5% 37
აზია-წყნარი ოკეანე        14.5% 24
 
სერვისები*
მიმართულებები მომსახურების მთლიანი შემოსავლის %  
აუდიტი და ბუღალტერია      57.2  
გადასახადები 21.9  
სხვა სერვისები 20.9
 
*გეოგრაფიული არეალისა და სერვისების სტატისტიკა წარმოდგენილია 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით