• საგადასახადო შესაბამისობა

საგადასახადო შესაბამისობა

მომსახურება გულისხმობს გასული ან მიმდინარე (მიმოხილვას დაქვემდებარებული) პერიოდის სამეურნეო ოპერაციების საგადასახადო მიმოხილვას და მიზნად ისახავს კომპანიის მიერ განხორციელებული საგადასახადო ანგარიშგების შემოწმებას.
 
ეს სერვისი მოიცავს:
  • გასული პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
  • მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
  • საგადასახადო რისკების შესწავლას
  • საგადასახადო დიუ დილიჯენსს.
მომსახურების შედეგად თქვენ მიიღებთ წერილობით ანგარიშს, სადაც წარმოდგენილი იქნება შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზი, საგადასახადო რისკის სავარაუდო დონე და მათი განეიტრალების გზები.