• რისკების მართვისა და კონტროლის პროცესების გაძლიერება

რისკების მართვისა და კონტროლის პროცესების გაძლიერება

ეს მომსახურება მოიცავს:

  • არსებული პროცესებისა და კონტროლების   აღწერას ორგანიზაციაში
  • ყველა მნიშნველოვანი რისკის იდენტიფიცირებას
  • არსებული კონტროლების შედარებას   საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკებთან და განსხვავების ანალიზს
  • რეკომენდაციებს პროცესებისა და   კონტროლების გაძლიერებასთან   დაკავშირებით
  • პროცედურებისა და სახელმძღვანელოების მომზადებას გაუმჯობესებული პროცესებისა და კონტროლების რეგულირებისთვის