• პროცესების ოპტიმიზაცია

პროცესების ოპტიმიზაცია

კომპანიები ყოველდღიურად აწყდებიან გამოწვევებს თუ როგორ აწარმოონ უფრო მეტი, ანდა გაზარდონ მომსახურების მაშტაბი და ამავდროულად შეამცირონ ხარჯები. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება პროცესების გაუმჯობესება, რომელიც მიგვიყვანს ხარჯების შემცირებამდე და ამავდროულად კლიენტისთვის მეტი ღირებულების შექმნას შევძლებთ. 

პროცესების ოპტიმიზაციის მთავარი მიზანია მოვახდინოთ დანაკარგების შემცირება. გავაანალიზოთ პროცესის თითოეული ნაბიჯი, აღმოვაჩინოთ და მინიმუმადე დავიყვანოთ ყველა დანაკარგი, რომელიც ანელებს, ზედმეტი დანახარჯია და არაეფექტურს ხდის პროცესს 

თქვენი ინდივიდუალური  საჭიროების გათვალისწინებით ჩვენ შევძლებთ დაგეხმაროთ რომელიმე ან ყველა ამ მიმართულებით: 

  • პროცესების აღწერილობა, დოკუმენტირება 

  • პროცესების ანალიზი VSM-ის (value stream mapping) მეთოდოლოგიით 

  • პროცესის მომზადდება ავტომატიზაციისთვის 

  • პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესება