• კომპლექსური ანალიტიკა

კომპლექსური ანალიტიკა

მიიღეთ გადაწყვეტილებები მონაცემებზე დაყრდნობით 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენ თქვენს მონაცემებს ავამეტყველებთ. ბიდიოს ბიზნესანალიტიკოსები და მონაცემთა მეცნიერები, თქვენს ორგანიზაციაში და მის გარეთ დაგროვილი მონაცემების მეშვეობით, დაგეხმარებით რთული ბიზნესამოცანების გადაჭრაში: მომხმარებლების დეტალურ სეგმენტაციაში, მომხმარებლის ქცევის ანალიზსა და ამოცნობაში, გაყიდვების ანალიზსა და პროგნოზირებაში, ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტისა და გარემო ფაქტორების ურთიერთკავშირების გამოვლენაში. კომპლექსური ანალიტიკის სერვისში ჩვენ გთავაზობთ: 

 

360 ანალიტიკა:    

 • კლიენტების, პროდუქტების, მომწოდებლების კლასტერიზაცია/სეგემენტაცია 

 • ტრენდების, კორელაციების, გადახრების, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ანალიზი, ეფექტურობის შეფასება 

 • მარკეტინგული კამპანიების ანალიზი 

 • მომხმარებლის კალათის ანალიზი და სხვა.  

პროგნოზირება: 

 • გაყიდვების 

 • კლიენტის ქცევის 

 • ლოჯისტიკური საჭიროებების 

 • რისკების 

 • ბაზრის ქცევის და სხვა.  

რეკომენდაციებს  ძრავი:  

 • ფასის რეკომენდაცია 

 • პროდუქტის რეკომენდაცია 

 • რეკომენდაცია ბიზნესის გაფართოებაზე და სხვა.