საწარმოთა კატეგორიზაციის გზამკვლევი

გზამკვლევი დაგეხმარებათ გაიგოთ რომელ კატეგორიას მიესადაგება თქვენი კომპანია და რას გავალდებულებთ საქართველოს ახალი კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ.

 

თქვენი შედეგები

ცხრილი ასახავს კომპანიების ვალდებულებებს მხოლოდ ფინანსური კუთხით და არ მოიცავს ინფორმაციას მმართველობითი და განხორცილებული გადახდების ანგარიშგებების შესახებ.
კანონი სრულად იხილეთ ბმულზე

კატეგორია ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება* ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
სდპ IFRS                
I IFRS                
II** IFRS for SME                
III** IFRS for SME                
IV სპეც. საბუღალტრო წესები                
არასამთავრობო სპეც. საბუღალტრო წესები                
*კომენტარი: ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვალდებულებაა
** კომენტარი: II და III კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს  IFRS for SME-ით და ამასთანავე, მას უფლება აქვს გამოიყენოს IFRS. 
ცხრილი მომზადებულია ბიდიოს მიერ და გამოიყენება ზოგადი სახელმძღვანელოს სახით. დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ბიდიოს სპეციალისტებს.