საინფორმაციო ბიულეტენი:

BDO Global Employer Services Newsletter - December 2019

23 დეკემბერი 2019

Original content provided by BDO

ბიდიოს საინფორმაციო ბიულეტენი Global Employer Services Newsletter წარმოადგენს იმ საკითხების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც ძირითადად შეეხება ექსპატრიატებს, მაგრამ არამხოლოდ, საგადასახადო დაბეგვრისა და სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

მოცემული ბიულეტენი აერთიანებს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ამა თუ იმ ქვეყანაში განხორციელებულ სიახლეებს. მნიშვნელოვანია ცვლილებები იურისდიქციაში, რაც სრულად არის მიმოხილული, რადგან შეუძლია გავლენა იქონიოს თქვენს ბიზნესსა და ექსპატრიატებზე.

დეკემბრის ნომერში განხილულია ევროკავშირში, სინგაპურში, თურქეთში, გაერთიანებულ სამეფოში განხორციელებული ცვლილებები. დეკემბრის მთავარ თემას ევროკავშირი  წარმოადგენს.

ნახეთ საინფორმაციო ბიულეტენი