• საკანონმდებლო ცვლილებები
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საკანონმდებლო ცვლილებები

05 აპრილი 2018

2018 წლის 1 მაისიდან ძალაში შედის „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის განახლებული ვერსია, რის შედეგადაც ძალადაკარგულად ცხადდება მოხმობილი კანონის 2014 წლის  12 ივნისის რედაქცია.


 

ჩამოტვირთვა