• საილუსტრაციო IFRS ანგარიშგებები (ENG)
პუბლიკაცია:

საილუსტრაციო IFRS ანგარიშგებები

02 დეკემბერი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

წარმოგიდგენთ საილუსტრაციო ფასს ანგარიშგებებს საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანიისთვის, რომელიც მომზადებულია ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.  

ეს ანგარიშგებები განკუთვნილია წყაროს სახით გამოყენებისთვის საერთო ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით, ვინაიდან მათში მოცემულია სავარაუდო ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები წყაროსთან ერთად. მოცემული მაგალითები არ არის განკუთვნილი კონკრეტულ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებთან დაკავშირებული კონკრეტული გარემოებების განსახილველად.
 

2019  IFRS Illustrative Financial Statements (December 2019) IFRS Illustrative Financial Statements (December 2019)
2019

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2019)

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2019)

 2018

IFRS Illustrative Financial Statements (December 2018)

IFRS Illustrative Financial Statements (December 2018)

 2018

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2018)

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2018)

 2017

IFRS Illustrative Financial Statements (December 2017)

IFRS Illustrative Financial Statements (December 2017)

 2017

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2017)

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (June 2017)