საინფორმაციო ბიულეტენი:

BDO Global Employer Services Newsletter - November 2019 (ENG)

25 ნოემბერი 2019

Original content provided by BDO

ბიდიოს საინფორმაციო ბიულეტენი Global Employer Services Newsletter წარმოადგენს იმ საკითხების მოკლე მიმოხილვას, რომელიც ძირითადად შეეხება ექსპატრიატებს, მაგრამ არამხოლოდ, საგადასახადო დაბეგვრისა და სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

მოცემული ბიულეტენი აერთიანებს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ამა თუ იმ ქვეყანაში განხორციელებულ სიახლეებს. მნიშვნელოვანია ცვლილებები იურისდიქციაში, რაც სრულად არის მიმოხილული, რადგან შეუძლია გავლენა იქონიოს თქვენს ბიზნესსა და ექსპატრიატებზე.

ნოემბრის ნომერში განხილულია ავსტრიაში, კანადაში, ჩინეთში, ნიდერლანდებსა და გაერთიანებულ სამეფოში განხორციელებული ცვლილებები. ნომრის მთავარ თემას ავსტრია წარმოადგენს.

ნახეთ საინფორმაციო ბიულეტენი