• სტატისტიკა

საქართველო

შემოსავალი

2016 2015 2014 2013
GEL 9.8 მლნ   GEL 7 მლნ    GEL 5.4 მლნ     GEL 4.8 მლნ
       

თანამშრომლები


2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიდიოში 183 ადამიანია დასაქმებული:

• 12 პარტნიორი
• 148 პროფესიული კადრი 
• 23 ადმინისტრაციული კადრი
 
ეროვნული რეიტინგი

წელი პოზიცია
 2016      3
 2015      4
 2014      4
 2013      3
 
 
 
 
 
 

სერვისები*

მიმართულებები მომსახურების მთლიანი შემოსავლის %
აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება       22
ბიზნეს სერვისები და აუთსორსინგი       24
გადასახადები       14
კონსალტინგი       40
     
*ტატისტიკა წარმოდგენილია 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით